TERMES DEL SERVEI

A l'efecte del que es preveu en la Llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (d'ara endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de l'usuari (d'ara endavant, l'Usuari) que Laura Palomera Martínez (d'ara endavant, el Calçats SAVINA) és titular del lloc web www.calzadossavina.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Calçats SAVINA informa de les següents dades:

Titular: Laura Palomera Martínez (Calçats SAVINA)

Adreça: Carrer Sant Jeroni, nº36, 08921, Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

NIF: 36532045H

Mail: contacto@calzadossavina.es

Telèfon: 935 335 576


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Calçats SAVINA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Calçats SAVINA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Calçats SAVINA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Calçats SAVINA per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts per la web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Calçats SAVINA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Calçats SAVINA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Calçats SAVINA ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Calçats SAVINA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

Calçats SAVINA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la web de Calçats SAVINA contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús d'aquests requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Calçats SAVINA.

Protecció de dades

D'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament propietat de Calçats SAVINA, amb NIF 36532045H i domicili social en Carrer Sant Jeroni, 36, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, l'informem que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Tractarem les seves dades conforme a l'existència del teu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb tu.

Calçats SAVINA l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic contacto@calzadossavina.es.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Calçats SAVINA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per això, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats

En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Calçats SAVINA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Calçats SAVINA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Calçats SAVINA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Calçats SAVINA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema

La present pàgina web www.calzadossavina.es és propietat de Calçats SAVINA, amb NIF 36532045H i domicili social en Carrer Sant Jeroni, 36, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre Calçats SAVINA i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Calçats SAVINA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Calçats SAVINA es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les #dins del termini i en la forma escaient oportuns.

Objecte de les condicions generals

Per les presents Condicions Generals Calçats SAVINA, es compromet a lliurar al client els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.calzadossavina.es a canvi d'un preu determinat.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el client declara que:

1. Que és una persona major d'edat (18 anys) i amb capacitat per a contractar.

2. Que ha llegit, comprès, i que accepta, les presents Condicions Generals.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

És requisit que es registri com a usuari de la web per a realitzar la compra en línia. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Calçats SAVINA informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes. Així mateix, Calçats SAVINA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament mitjançant un escrit a l'adreça Carrer Sant Jeroni, 36, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) o a través del correu electrònic contacto@calzadossavina.es.

L'informem que tractarem les seves dades conforme a l'existència del seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació d'aquest per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb Calçats SAVINA en el telèfon d'atenció al client +34 935 335 576 o mitjançant el correu electrònic contacto@calzadossavina.es

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.


Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent Calçats SAVINA ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, Calçats SAVINA es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.


Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts en la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d'aquest. Calçats SAVINA disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de Calçats SAVINA, per correu electrònic a contacto@calzadossavina.es o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client +34 935 335 576 o mitjançant el correu electrònic contacto@calzadossavina.es.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport


Calçats SAVINA realitza enviaments en Península i Balears. Els enviaments es realitzaran mitjançant transport de MRW (tel. 918 296 689).

En tot cas, el client podrà veure els costos corresponents a les despeses d'enviament abans de realitzar la compra i en la corresponent factura es detallaran les despeses relatives al servei contractat.Espanya (Península): ENVIAMENTS ENTRE 24-48 HORES. Sempre que es facin les comandes abans de les 15.00 i el dia sigui laborable s'enviarà el mateix dia i es lliurarà en un termini de 24-48 hores. És important que ens deixi clar a quina hora/hores se li pot localitzar juntament amb les seves dades.

Si, per algun motiu, no podem complir amb els terminis de lliurament, el nostre Servei d'Atenció al Client es compromet a informar-lo convenientment i així trobar la millor solució.

En Península, sempre que les comandes siguin superiors a 100€ (IVA inclòs) l'enviament sortirà GRATIS.Balears: ENVIAMENTS ENTRE 48-72 HORES. Sempre que es facin les comandes abans de les 15.00 i el dia sigui laborable s'enviarà el mateix dia i es lliurarà en un termini de 48-72 hores. És important que ens deixi clar a quina hora/hores se li pot localitzar juntament amb les seves dades.

Si, per algun motiu, no podem complir amb els terminis de lliurament, el nostre Servei d'Atenció al Client es compromet a informar-lo convenientment i així trobar la millor solució.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de Calçats SAVINA.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de Calçats SAVINA al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Bizum

La disponibilitat dels productes oferts per Calçats SAVINA pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que Calçats SAVINA actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, Calçats SAVINA, en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació, el notificarà al client per mitjà de correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. Calçats SAVINA podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per Calçats SAVINA, dins d'aquest mateix període, abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que Calçats SAVINA no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.


Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d'un termini de 15 dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.


Formulari de desistiment


L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de correu electrònic a contacto@calzadossavina.es o bé remetent escrit a Calçats SAVINA, amb adreça postal en Carrer Sant Jeroni 36, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), on haurà de remetre el següent formulari de desistiment emplenat i signat:

Pel present comunico que desisteixo del nostre contracte de compravenda amb el número de comanda___________del producte___________rebut en la direcció ______________________________________a nom del consumidor Don/Donya______________________en la data___________.

Signatura i data del desistiment.


Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega que, per a evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, chequearemos el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

En cas de retard injustificat per part de Calçats SAVINA respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.


Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant Calçats SAVINA del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

Calçats SAVINA es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de Calçats SAVINA està situat en Carrer Sant Jeroni, 36, 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). També podrà fer la reclamació a través del correu electrònic contacto@calzadossavina.es.


Jurisdicció

Així mateix, Calçats SAVINA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Calçats SAVINA té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar.